1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony https://szklanysklep.pl/ (dalej jako „Sklep”) jest własnością Marcina Boreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MPJ Glass Marcin Borecki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Topolowa 30, lok 122, 03-138 Warszawa, NIP: 5110248910, REGON: 141586812 (zwanego dalej „Sprzedawcą”). Pozostałe dane do kontaktu: email: biuro@szklanysklep.pl  tel.: 574 169 139

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż towarów wyprodukowanych na zamówienie Klienta (dalej jako „Towary”).

1.4. Podane przez Sprzedawcę ceny Towarów są wyrażone w złotych i zawierają podatek VAT.

1.5. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

1.6. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz  opisy Towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.7. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów sprzedaży Towarów.

1.8. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niezbędne są:

 1. urządzenie elektroniczne typu tablet lub komputer z dostępem Internetu;
 2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

1.10. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.11. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1.10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

1.12. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu.

 1. Zamówienie Towaru

2.1. Złożenie zamówienia Towaru odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po dodaniu Towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko Klienta;
 2. b) adres zamieszkania;
 3. c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. d) numer telefonu
 5. d) adres e-mail,
 6. e) nazwa firmy i numer NIP w przypadku Klienta niebędącego konsumentem,
 7. f) rozmiar i ilość zamówionych towarów,
 8. g) wybrany sposób dostawy,
 9. h) wybrany sposób płatności.

2.2. Zamówienie wybranych Towarów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Kupuję i płacę“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego automatycznie przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

2.5. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu i dostępne na stronie internetowej Sklepu są w ciągłej dostępności. W momencie kiedy dany Towar będzie niedostępny, na stronie internetowej Sklepu widoczny będzie stosowny komunikat, a Klient nie będzie miał możliwości jego zamówienia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Zgodnie 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru (Sprzedawca sprzedaje wyłącznie Towary wykonane na zamówienie Klienta).

 1. Płatności

4.1. Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

 1. a) płatność za pobraniem;
 2. b) płatność za pomocą systemu płatności PayU.

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

 1. Dostawa

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta lub w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

5.2. Wysyłka Towaru jest realizowana w terminie do 14 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.3. Zamówiony Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia.

5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.6. Sprzedawca dokonuje dostawy w jeden z następujących sposobów:

 1. a) przesyłka kurierska;
 2. b) odbiór osobisty.

5.7.  Wraz z Towarem Klientowi dostarczane jest potwierdzenie zakupu Towaru w postaci paragonu. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę, która jest wysyłana elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 1. Reklamacje i odpowiedzialność

6.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

6.2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy i jest ograniczona do ceny netto Towaru.

6.6. Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

6.7. Postanowienie ust. 6.6 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. a) formularz zamówienia,
 2. b) formularz kontaktowy,
 3. c) prowadzenie Konta Klienta,
 4. e) newsletter,
 5. f) formularz newsletter.

7.2. Usługi wskazane w pkt 7.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

7.4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

7.5. Usługa formularz zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu zamówienia.

7.6. Złożenia zamówienia w Sklepie wymaga założenia indywidualnego konta (dalej „Konto Klienta”) umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, a także brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.

7.7. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

7.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7.9. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Klientom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. W celu dokonania subskrypcji na newsletter niezbędne jest wypełnienie formularza newsletter (podanie adresu e-mail) oraz aktywowanie poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się obok formularza. Z chwilą aktywacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa newsletter, obejmująca świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi newsletter. Klient może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

7.10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poza usługą Konta Klienta oraz usługą newsletter zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usług, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z powołanych usług.

7.11. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych.

7.12. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego usług drogą elektroniczną.

7.13. Klient może wykorzystywać usługi dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

 1. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest Sprzedawca.

8.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

8.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.

8.4. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień oraz dostawę Towaru, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.5. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8.7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy towaru w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

9.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
9.6. Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2017 r.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY